Rīcības kodekss

Rīcības kodekss:
–    nosaka pamatprincipus, uz kuriem balstās Lifco grupas darbība;
–    ir saistošs Lifco darbiniekiem viņu ikdienas darbā – attieksmē pret citiem darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un akcionāriem;
–    paredz ne tikai Lifco darbības atbilstību starptautiskajām tiesību normām un nacionālajai likumdošanai, bet arī to, ka šīs tiesību normas nosaka uzņēmuma  darbības galvenos standartus;
–    nosaka, ka Lifco darbinieki rīkojas kā atbildīgi uzņēmuma pārstāvji uzņēmuma darbības jomas ietvaros, ilgtspējīgas sabiedrības veidošanas nolūkā. No minētā izriet, ka Lifco aicina piegādātājus, pārstāvjus, konsultantus un citus sadarbības partnerus stingri ievērot šos principus savas kompetences ietvaros. Šie principi ir piemērojami, arī izvērtējot pašreizējos un potenciālos partnerus.
Kodekss attiecas uz Lifco Direktoru padomi, kā arī visiem Lifco grupas darbiniekiem.


Lifco Rīcības kodekss un mērķi ilgtspējīgas attīstības kontekstā balstās uz šādām starptautiskām iniciatīvām:
–    ANO cilvēktiesību deklarācija
–    ANO Globālais līgums
–    Starptautiskās Darba organizācijas principi darba tiesību jomā;
–    ESAO Pamatnostādnes daudznacionāliem uzņēmumiem

Lifco rīcības kodekss

Darbinieki
Darba vide: Lifco cenšas būt pievilcīgs darba devējs, radot tādu darba vidi, kas ir orientēta uz sadarbību, atbildību un atklātību. Darbinieku labklājība ir mūsu galvenā prioritāte, un uzņēmums ir apņēmies garantēt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.
Darba tiesības: Darbinieki tiek pieņemti darbā un paaugstināti amatā, vienīgi pamatojoties uz viņu kvalifikāciju attiecīgo darba pienākumu veikšanai, neatkarīgi no rases, ticības, vecuma, nacionālās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, ģimenes stāvokļa vai invaliditātes, kas nav saistīta ar veicamajiem uzdevumiem.
Lifco nepieļauj nekāda veida nostrādināšanu vai vardarbību darbavietā. Piespiedu darba un bērnu darba izmantošana ir stingri aizliegta visās uzņēmuma darbībās. Turklāt, uzņēmums nepieņem produktus no piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, kuri izmanto bērnu darbu savās līgumattiecībās, apakšuzņēmēju darbā vai citās attiecībās.


Kompensācija: Ikviens darbinieks saņem atlīdzību pareizā un taisnīgā veidā, atbilstoši katra individuālajam sniegumam un ieguldījumam uzņēmuma izaugsmē. Atalgojumam par darba nedēļu ir jābūt ne mazākam par minimālo noteikto standartu attiecīgajā nozarē, kā arī tam ir jānodrošina darbinieku pamatvajadzības. Darba līgumi un prakses līgumi nedrīkst mazināt uzņēmuma pienākumus pret darbiniekiem saskaņā ar tiesību normām, sociālās apdrošināšanas sistēmas likumdošanu un noteikumiem.


Biedrošanās brīvība: Ikvienam Lifco darbiniekam ir tiesības apvienoties organizācijās. Lifco atzīst darbinieku – arodbiedrības biedru tiesības slēgt koplīgumu. Situācijās, kad biedrošanās brīvība un koplīguma slēgšana ir ierobežota ar likumu, Lifco atvieglo darbiniekiem neatkarīgas biedrošanās un koplīguma attiecību veidošanas iespējas.


Interešu konflikti: Neviens darbinieks nevar būt iesaistīts darbībā vai ieņemt amatu ārpus Lifco, ja tas ir pretrunā ar uzņēmuma biznesa interesēm. Šādi interešu konflikti var ietvert arī vadību, nozīmīgu akciju turēšanu vai ģimenes locekļu nodarbinātību.
Darbinieku konsultācijas: Lifco cenšas uzturēt labu komunikāciju ar ikvienu darbinieku ar uzņēmuma informēšanas un konsultēšanas procedūru palīdzību, atzīstot organizācijas tiesības darbiniekiem un tiesības uz kolektīvām sarunām un līgumiem.

Klienti
Klientu apmierinātība: Uzticami, apmierināti klienti ir mūsu reputācijas pamats. Godīgums un drošība visos darījumos ar klientiem ir priekšnoteikums peļņai un ilgtermiņa biznesa attiecībām. Lifco grupa sniegs klientiem precīzu informāciju par produktu, uzņemsies saistības par tiem mūsu produktiem vai mūsu uzņēmumu, kuriem mēs varam nodrošināt atbilstību.


Produktu kvalitāte un drošība: Lifco ir apņēmies nodrošināt nemainīgi augstas kvalitātes, vērtības un uzticamības produktus un pakalpojumus. Produktu drošībai ir vislielākā nozīme. Visi Lifco produkti un pakalpojumi atbilst attiecīgajām normatīvajām prasībām. Mūsu atbildība par klientu apmierinātību ietver augsta līmeņa pēcpārdošanas pakalpojumu sniegšanu un tūlītēju reakciju uz klientu problēmsituācijām.


Dāvanas un atbalsts: Dāvanas, izklaides, kompensācija un personīgais atbalsts var tikt piedāvāts trešajām personām tikai tad, ja tam ir pieticīga vērtība un tas atbilst ierastajai uzņēmējdarbības praksei. Dāvanas, izklaides vai personīgais atbalsts nevar tikt piedāvāts, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus vai uzvedības kodeksu. Par dāvanām, kas neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, ir jāziņo vadībai, kas nosaka, kādi pasākumi šajā gadījumā būtu jāveic.


Piegādātāji
Dāvanas un atbalsts: Darbinieks nedrīkst prasīt vai pieņemt jebkāda veida dāvanas, izklaides vai personīgo atbalstu, kas ir atzīstams par tādu, kam varētu būt ietekme uz biznesa darījumu. Par dāvanām, kas neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, ir jāziņo vadībai, kas nosaka to, kā šis jautājums tiks risināts.


Cilvēktiesību un vides jautājumi: Lifco informēs sadarbības partnerus par uzņēmuma vērtībām un darbības principiem. Mēs neveicam darījumus ar piegādātājiem, kas nedarbojas atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, neievēro cilvēka pamattiesības vai ignorē vides aspektus.


Sabiedrība un vide
Atbilstība tiesību aktiem un vietējām tradīcijām: Lifco darbiniekiem ir jāievēro visi spēkā esošie normatīvie akti valstī, kurā uzņēmums darbojas. Gadījumos, kad pastāv pretruna starp stingrākiem likumiem un šī kodeksa principiem un vērtībām, noteicošais ir likums. Mēs cienām vietējās tradīcijas un paražas katrā valstī. Gadījumos, kad pastāv pretruna starp vietējiem paradumiem un šī kodeksa principiem un vērtībām, darbinieka rīcībai ir jābūt saskaņā ar Kodeksu.


Sabiedrības iesaistīšanās un ieguldījums: Lifco mērķis ir sniegt pozitīvu un ilgtspējīgu ieguldījumu sabiedrībai, kurā mēs veicam uzņēmējdarbību. Tas tiek īstenots, veidojot stabilas un ilgtermiņa ienesīgas darījumu attiecības, kas garantē nodarbinātību un nodokļu ieņēmumus attiecīgajā valstī. Uzņēmums nesniedz atbalstu politiskajām partijām un neveic politiskos ziedojumus.


Ietekme uz apkārtējo vidi: Lifco ir apņēmusies novērst vai citādi samazināt jebkādu kaitīgo ietekmi uz vidi, kādu varētu radīt mūsu darbība vai produkti. Mūsu mērķis ir samazināt produktu ietekmi uz vidi visos to dzīves ciklos.


Akcionāri
Komunikācija ar akcionāriem: Lifco nodrošinās visiem akcionāriem precīzu un savlaicīgu informāciju par uzņēmuma aktivitātēm, vispārējo darbību un finansiālo stāvokli. Lifco grāmatvedības pārskati atklās patiesu un pareizu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli.


Kodeksa ieviešana
Šis rīcības kodekss attiecas uz visiem darbiniekiem un visām Lifco uzņēmējdarbības jomām, neatkarīgi no atrašanās vietas. Kodeksā ir noteikti galvenie principi un korporatīvā atbildība; tas nevar aplūkot visas iespējamās ētikas dilemmas, kas varētu rasties. Tas ir izstrādāts ar mērķi palīdzēt darbiniekiem rīkoties godprātīgi un korekti visās situācijās. Kodeksa ievērošana tiks periodiski izvērtēta Lifco grupas līmenī. Kodekss tiks regulāri pārskatīts, un nepieciešamības gadījumā tajā tiks ieviesti grozījumi.

Lifco pamatvērtības


Cieņa pret citiem
–    Attiecībās ar klientiem, darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm mums ir jāciena viņi kā līdzvērtīgi cilvēki, neatkarīgi no viņu statusa, rases, reliģijas, vecuma, nacionālās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas, politiskajiem uzskatiem, dalības arodbiedrībās, ģimenes stāvokļa vai invaliditātes. Tādējādi mums ir jācenšas ieklausīties ikviena indivīda uzskatos un cienīt tos, pat ja mums ir atšķirīgi uzskati.


Atklātība
–    Ir ļoti svarīgi radīt atmosfēru, kurā cilvēki uzdrošinās būt atvērti. Šim nolūkam mums ir jāspēj atklāti atzīt savas kļūdas. Ir dabiski, ka katrs cilvēks var pieļaut kļūdas.


Pragmatisms
–    Mums ir jācenšas ikvienā situācijā pieņemt iespējami pareizāko lēmumu. Lēmumiem jābalstās tikai un vienīgi uz faktiem, neņemot vērā aizspriedumus. Turklāt, aizspriedumaini uzskati vai lepnums nedrīkst ietekmēt lēmumus.

Pievienojies un saņem jaunumus e-pastā

Tikai svarīgākā informācija par kursiem, apmācībām un produktu jaunumiem zobārstniecības nozarē!
*Norādi savu e-pasta adresi, ja vēlies saņemt aktuālos jaunumus!